2019:14 Plattform för arbetet med grön infrastruktur i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2019:14

Diarienummer: 511-4566-2018

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 279

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2019-14

Plattformen för grön infrastruktur i Blekinge har tagits fram av Länsstyrelsen på uppdrag av regeringen. Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande genom de nyttor naturen ger oss, så kallade ekosystemtjänster.

Länsstyrelsen har tagit fram kartor som visar var det finns sammanhängande områden för olika naturtyper – så kallade värdetrakter. Underlaget utgår från faktaunderlag om värdefull natur samt kunskap om arters krav på landskapet. Kartorna är avsedda att fungera som verktyg för planering och genomförande av åtgärder för att nå miljömålen. Plattformen är både ett kunskapsunderlag och en första vägledning mot en handlingsplan.

Kap 1 Bakgrund till arbetet med Grön infrastrukturPDF

Kap 2 Levande sjöar och vattendragPDF

Kap 3 Hav i balansPDF

Kap 4 Myllrande våtmarkerPDF

Kap 5 Levande skogarPDF

Kap 6 Ett rikt odlingslandskapPDF

Kap 7 God bebyggd miljöPDF

Kap 8 Ett rikt växt och djurlivPDF

Kontakt

Grön infrastruktur

E-post till groninfrastruktur.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30