2019:11 Undersökning av fritidsfisket i Blekinge, Karlskronas västra skärgård

Om publikationen

Löpnummer:
2019:11
Diarienummer:
511-3881-2015
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag

Rovfiskbestånd har en viktig roll i marina ekosystem, och kan bland annat motverka effekter av övergödning. Fritidsfisket står för en icke obetydande del av uttaget av rovfiskar i Östersjön och intresset för fritidsfisket ökar. Trots detta saknas ofta kunskap om fritidsfiskets omfattning och påverkan på lokala rovfiskbestånd och marina ekosystem. Sådan kunskap är nödvändig för att kunna uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av de kustnära rovfiskbestånden. Denna rapport fokuserar på fritidsfisket med handredskap efter gädda inom en avgränsad del av Karlskrona västra skärgård.

Syftet med denna undersökning var att inhämta mer kunskap om omfattningen av fritidsfisket efter gädda i ett undersökningsområde i Karlskrona västra skärgård, för att få ett bättre underlag till bedömningar av fritidsfiskets påverkan på lokala gäddbestånd. Med sådan kunskap finns bättre förutsättningar för att, vid behov, ta fram lokalt anpassade fiskeregleringar som kan vara nödvändiga för att kunna uppfylla nationella åtaganden samt för att skapa förutsättningar för ett hållbart nyttjande av länets gäddbestånd.

Kontakt