2018:9 Marin inventering av naturvärden vid Ungskär - Vieskär 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2018-9

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län att utföra en översiktlig marin inventering i vattnet kring Ungskär - Vieskär. Resultaten ska fungera som underlag för eventuellt bildande av naturreservat.
Klippbottnar, mjukbottnar, sandbottnar samt glon och glosjöar var de fyra förekommande kustbiotoperna (Nordiska Ministerrådet 2001) i undersökningsområdet
kring Ungskär - Vieskär.

Kontakt