2018:9 Marin inventering av naturvärden vid Ungskär - Vieskär 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:9

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2018-9

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län att utföra en översiktlig marin inventering i vattnet kring Ungskär - Vieskär. Resultaten ska fungera som underlag för eventuellt bildande av naturreservat.
Klippbottnar, mjukbottnar, sandbottnar samt glon och glosjöar var de fyra förekommande kustbiotoperna (Nordiska Ministerrådet 2001) i undersökningsområdet
kring Ungskär - Vieskär.

Kontakt