2018:30 Bottenfauna i Blekinge län 2018 Undersökning av 12 lokaler i vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2018:30
Diarienummer:
581-2641-2018
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
47
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2018:30

Årets undersökning har omfattat totalt 12 lokaler i rinnande vatten, medan två andra lokaler var
torra och inte kunde provtas. Bedömning har gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet samt sammanvägd ekologisk status enligt
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende
ytvatten 2013. Även bedömningar av försurningspåverkan och organisk/eutrofierande påverkan enligt Naturvårdsverkets rapport 4913 har beräknats.

Kontakt