2018:29 Marin inventering av Natura 2000 områden i Blekinge län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:29
Diarienummer:
511-2596-2018
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
146
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag.

För att förbättra kunskapen om naturvärden i Blekinges befintliga marina Natura 2000 områden, har Länsstyrelsen Blekinge gett Alleco AB i uppdrag att genomföra en marin inventering i tre Natura 2000 områden längs Blekinges kust. Inventeringen genomfördes den 22–28 juli, 2018 och de tre områdena som studerades var Elleholm, Fölsö och Blötö-Kidö. Inventeringen utfördes genom dyk- och snorklingstransekter, samt videopunkter.

Rådata innefattar position, djup, bottensubstrat och täckningsgrad av samtliga observerade arter. Dessa har lagrats i databasen SHARK, som tillhandahålls av SMHI. För att tydligare illustrera naturvärdena och mångfalden i de tre lokalerna, klassificerade Alleco AB in rådata till HUB-systemets biotoper, som etablerades 2013 av HELCOM. Våra resultat visar på att: (1) öarna i Elleholms södra delar stämmer in på Naturtyp 1620 Skär i Östersjön, och (2) den norra och östra sidan av Fölsö bör klassas till Naturtyp 1170 Rev, och Blötö-Kidö hör i sin helhet till naturtyp 1160 Stora vikar och sund (NNK 2018).

Kontakt