2018:17 Skötselplan över Lyckå slottsruin

Om publikationen

Löpnummer: 2018:17

Diarienummer: 435-844-18

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2018:17

Blekinge museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge upprättat en skötselplan över fornlämningen Lyckå slottsruin. Fältarbetet utfördes 2018-08-22 och i arbetet har ingått att identifiera och tydliggöra underhållsbehovet samt lämna rekommendationer för hur underhållsarbetet bör gå tillväga. Planen, som in-nefattar såväl murarna som den närliggande vegetationen, ska underlätta den framtida planeringen och underhållsarbetet av fornlämningen.

Kontakt