2018:16 50 kvarnar i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2018:16

Diarienummer: 436-2994-17

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 283

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2018:16

Följande inventering är utförd av Wilund arkitekter och antikvarier och omfattar ett urval av 50
kvarnanläggningar i Blekinge län. Urvalet utgår från de kvarnanläggningar som ingått i MIFO
fas 1 och 2 - inventeringar gällande betning av utsäde. MIFO står för Metodik för Inventering av
Förorenade Områden.

Kontakt