2018:13 Översikt över tillsynen av enskilda avlopp i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2018:13
Diarienummer:
555-2439-2018
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2018:13

Länsstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet för kommunerna inom området tillsyn av små avloppsanläggningar. Som små avlopp räknas avloppsanläggningar för fem till 25 personekvivalenter (PE) Tillsynsvägledningen utförs genom deltagande i handläggarträffar via miljösamverkan Kronoberg-Blekinge samt via svar på direkta frågor. Tillsynen på enskilda avlopp i länet sammanställdes senast 2016. Denna sammanställning syftar till att bredda och fördjupa det kunskapsläge som finns om tillsynsarbetet samt skapa bättre underlag för att hjälpa kommunerna utveckla tillsynen på enskilda avlopp och därmed förbättra förutsättningarna för att uppfylla miljökvalitetsnormerna i yt- och grundvatten. Att minska belastningen från enskilda avlopp är en del i vattenförvaltningens åtgärdsprogram.

Kontakt