2017:9 Hydrologisk torka och sjöavdunstning i Blekinge län, idag och i framtiden

Om publikationen

Löpnummer: 2017:9

Diarienummer: 537-3934-16

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2017:9

I rapporten redovisas resultat från analyser av sjöavdunstning och lågflöden i ett antal vattendrag i Blekinge län, analyserna baseras på modellerad data. För lågflöden har tre olika flödeströsklar definierats och antalet dagar under denna nivå har beräknats i nutida och framtida klimat. Analysen visar att det förväntas bli en stor ökning av lågflödesdagar mot slutet av seklet.

Kontakt