2017:4 Bottenfauna i Blekinge län 2016. Undersökning av 11 lokaler i vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2017:4
Diarienummer:
581-2163-2016
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2017:4

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB under hösten 2016 genomfört bottenfaunaundersökningar på 11 provplatser i rinnande vatten, inom ramen för kalkningsuppföljning i länet. Utifrån en sammanvägning av artsammansättning och flera index har bottenfaunan expertbedömts med avseende på surhet, näringsämnesbelastning (eutrofiering) samt hydromorfologisk påverkan.

Kontakt