2017:4 Bottenfauna i Blekinge län 2016. Undersökning av 11 lokaler i vattendrag

Om publikationen

Löpnummer: 2017:4

Diarienummer: 581-2163-2016

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2017:4

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB under hösten 2016 genomfört bottenfaunaundersökningar på 11 provplatser i rinnande vatten, inom ramen för kalkningsuppföljning i länet. Utifrån en sammanvägning av artsammansättning och flera index har bottenfaunan expertbedömts med avseende på surhet, näringsämnesbelastning (eutrofiering) samt hydromorfologisk påverkan.

Kontakt