2017:26 Bottenfauna i Blekinge län 2017 – Undersökning av 22 lokaler i vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2017:26
Diarienummer:
581-1935-2017
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
90
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2017:26 2017 Bottenfauna i Blekinge län 2017 – Undersökning av 22 lokaler i vattendrag

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB under hösten 2017 genomfört bottenfaunaundersökningar på 22 provplatser i rinnande vatten, inom ramen för kalkningsuppföljning i länet. Utifrån en sammanvägning av artsammansättning och flera index har bottenfaunan expertbedömts med avseende på surhet, näringsämnesbelastning (eutrofiering) samt hydromorfologisk påverkan. Bottenfaunan har även statusklassats enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter med avseende på surhet, eko-logisk status och eutrofiering. Materialet har dessutom använts för att utvärdera bottenfaunans naturvärden.

Kontakt