2017:26 Bottenfauna i Blekinge län 2017 – Undersökning av 22 lokaler i vattendrag

Om publikationen

Löpnummer: 2017:26

Diarienummer: 581-1935-2017

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 90

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2017:26 2017 Bottenfauna i Blekinge län 2017 – Undersökning av 22 lokaler i vattendrag

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB under hösten 2017 genomfört bottenfaunaundersökningar på 22 provplatser i rinnande vatten, inom ramen för kalkningsuppföljning i länet. Utifrån en sammanvägning av artsammansättning och flera index har bottenfaunan expertbedömts med avseende på surhet, näringsämnesbelastning (eutrofiering) samt hydromorfologisk påverkan. Bottenfaunan har även statusklassats enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter med avseende på surhet, eko-logisk status och eutrofiering. Materialet har dessutom använts för att utvärdera bottenfaunans naturvärden.

Kontakt