2017:20 Vattenanknutna kulturmiljöer vid Bräkneån

Om publikationen

Löpnummer: 2017:20

Diarienummer: 436-4700-16

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 274

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2017:20

Avrinningsområdet för Bräkneåns norra och mellersta delar tillhör den sydsmåländska sjö- och slättbygden. Ån rinner sedan genom en markerad sprickdal som i Blekinge skär igenom landskap med tre olika terrängtyper. I norra Blekinge består avrinningsområdet av ett kulligt platåområde som sluttar långsamt söderut.           

Kontakt