2017:12 Kombinerade sannolikheter för hög havsnivå och höga flöden i Blekinge län, idag och i framtiden

Om publikationen

Löpnummer:
2017:12
Diarienummer:
424-3935-16
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2017:12

Den kombinerade sannolikheten för högt vattenstånd och höga flöden för tre vattendrag i Blekinge län har studerats. Den kombinerade sannolikheten med en återkomsttid om 100 respektive 200 år har analyserats för två tidsperioder och fyra säsonger. Tidsperioderna är en referensperiod (1961-1990) och en framtidsperiod (2069-2098). Resultatet visar generellt på en ökning av de högsta flödena, speciellt under vintersäsongen på grund av ändrade snöförhållanden beroende på varmare vintrar.
Havsvattenståndet, vars högsta nivåer idag vanligen inträffar november-december, har ansatts en konstant ökning för resp. framtidsperiod. Det förväntas att genomslaget på höga havsnivåer från den generella havsnivåhöjningen är mycket större än havsnivåhöjningar som kan förväntas på grund av ändrade vädermönster. Detta leder att en kombinerad händelse med en viss återkomsttid i dagens klimat förväntas inträffa oftare i framtida klimat. Det kan också formuleras som att havsvattenståndet och flödet för en viss återkomsttid för den kombinerade händelsen blir högre i framtiden. 

Kontakt