2017:11 Vad behövs för en trygg dricksvattenförsörjning? – Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2017:11

Diarienummer: 537-2755-2017

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 65

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2017:11

Blekinges regionala vattenförsörjningsplan har utarbetats för att säkerställa långsiktig tillgång till vattenresurser för dricksvatten-försörjningen, i perspektiv av flera generationer. Länets naturförutsättningar gör att tillgången till sötvattenresurser är begränsad. Redan idag finns tydlig konkurrens om vatten i vissa områden och de pågående klimatförändringarna förstärker problematiken. När det gäller flödet i Blekinges vattendrag är vi samtidigt helt beroende av uppströms tillgångar i våra grannlän. Länsstyrelsen bedömer att med nuvarande användningsmönster finns risk för vattenbrist i hela Blekinge på längre sikt. För att trygga den långsiktiga dricksvattenförsörjningen krävs omsorgsfull planering. Viktiga vattenresurser måste be-vakas och skyddas i samhällsutvecklingen, så att inte framtida användning till dricks-vattenförsörjning äventyras. För att vattenresurserna ska räcka till krävs också bättre hushållning med ökad sparsamhet och effetivisering av vattenanvändningen.

Kontakt