2016:6 Vattenanknutna kulturmiljöer vid Mörrumsån

Om publikationen

Löpnummer: 2016:6

Diarienummer: 436-467-16

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 472

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2016:6

Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. Mörrumsån är ett av södra Sveriges mest vidsträckta vattendrag med en avvattning som börjar i Jönköpings läns södra del, vid Boskvarnasjön, genom Kronobergs län och västra delen av Blekinges län innan vattendraget slutligen mynnar i Östersjön. Mörrumsåns omnejd är ett mångfacetterat kulturlandskap där centrum och mötesplatser sedan forntiden vuxit fram i anslutning till vattnet. Den kulturhistoriska påverkan på vattendraget och intilliggande landskap är därför mycket stark då Mörrumsån under mycket lång tid nyttjats för kraftutvinning, transport, flottning och fiske.          

Kontakt