2016:6 Vattenanknutna kulturmiljöer vid Mörrumsån

Om publikationen

Löpnummer:
2016:6
Diarienummer:
436-467-16
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
472
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016:6

Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. Mörrumsån är ett av södra Sveriges mest vidsträckta vattendrag med en avvattning som börjar i Jönköpings läns södra del, vid Boskvarnasjön, genom Kronobergs län och västra delen av Blekinges län innan vattendraget slutligen mynnar i Östersjön. Mörrumsåns omnejd är ett mångfacetterat kulturlandskap där centrum och mötesplatser sedan forntiden vuxit fram i anslutning till vattnet. Den kulturhistoriska påverkan på vattendraget och intilliggande landskap är därför mycket stark då Mörrumsån under mycket lång tid nyttjats för kraftutvinning, transport, flottning och fiske.          

Kontakt