2016:4 Stormusselinventering i Mörrumsån 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:4
Diarienummer:
502-2463-2015-1
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
47
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016:4

 Mörrumsån är ett av landets värdefullaste och artrikaste vattendrag. Mörrumsån ingår i Natura 2000, av riksintresse för naturvård och är klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten. Delar av ån är skyddad som naturreservat och arbetet med bildande av nya naturreservat pågår. Samtidigt finns behov av restaureringsåtgärder i ån för att ytterligare höja värdet.             

Kontakt