2016:16 Marin inventering av naturvärden vid Utlängan 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:16

Diarienummer: 511-2051-16

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2016:16

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län att utföra en översiktlig marin inventering kring ön Utlängan. Resultaten ska fungera som underlag för bildande av naturreservat. Klippbottnar,
mjukbottnar och sandbottnar var de tre förekommande kustbiotoperna (Nordiska Ministerrådet 2001) i undersökningsområdet kring Utlängan.

Kontakt