2016:11 Checklista för klimatanpassning i fysisk planering – ett verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse

Om publikationen

Löpnummer:
2016:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016:11

Varmare temperaturer, förändrade nederbördsmönster med mer kraftiga regn, stigande havsvatten och förändrade flöden i vattendrag och sjöar i kombination med ett ökat bostadstryck gör att samhället blir mer sårbart. Att ta hänsyn till klimatanpassningsperspektivet i planeringen är en förutsättning för att det samhället som vi bygger ska bli robust och klimatsäkert.

För att hjälpa planhandläggare med detta har Länsstyrelserna tagit fram en checklista för klimatanpassning i fysisk planering. Checklistan är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar, utifrån fyra olika klimateffekter, som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen för att en plan ska anses vara klimatanpassad. Checklistan syftar inte till att svara på hur vissa frågor inom planeringen är lösta utan den har fokus på att uppmärksamma planeraren om olika frågor är utredda, inte kvalitén på utredningen.           

Kontakt