2015:9 Förvaltningsplan för rovdjur i Blekinge län 2015–2019

Om publikationen

Löpnummer: 2105:9

Diarienummer: 511-2827-2015

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2015:9

Målet med rovdjursförvaltningen nationellt är att de stora rovdjuren (björn, varg, lo, järv och
kungsörn) ska finnas i så stort antal att arterna långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och att
de kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Spridningen ska ske i en sådan takt som
främjar samexistensen mellan människor och dessa arter, samtidigt som skador och olägenheter
förebyggs och begränsas.

Kontakt