2015:9 Förvaltningsplan för rovdjur i Blekinge län 2015–2019

Om publikationen

Löpnummer:
2105:9
Diarienummer:
511-2827-2015
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2015:9

Målet med rovdjursförvaltningen nationellt är att de stora rovdjuren (björn, varg, lo, järv och
kungsörn) ska finnas i så stort antal att arterna långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och att
de kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Spridningen ska ske i en sådan takt som
främjar samexistensen mellan människor och dessa arter, samtidigt som skador och olägenheter
förebyggs och begränsas.

Kontakt