2015:4 Vattenanknutna kulturmiljöer vid Silletorpsån

Om publikationen

Löpnummer: 2015:4

Diarienummer: 436-1533-14

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 144

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2015:4

Landskapet runt Silletorpsån utgörs av småkuperad urbergsslätt i norr som sänker sig mjukt mot kusten. I den södra delen övergår landskapet till ett flackt och sjöfattigt kustlandskap. Flera lämningar efter förhistoriska boplatser
och visten finns i närheten av Silletorpåns åmynning, vilket visar på ett långt och kontinuerligt bruk av landskapet och vattentillgången.

Kontakt