2015:10 Kiselalgsundersökning i Blekinge Län 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:10

Diarienummer: 581-2180-2014

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Omslag 2015:10

Pelagia Miljökonsult AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län utfört kiselalgsanalys på prover från nio vattendrag. Proverna är insamlade av Andreas Nilsson, Länsstyrelsen i Blekine län, under september 2014. Undersökningen är en del i länsstyrelsens arbete kring effekterna av kalkning av vattendragen samt regional miljöövervakning.

Kontakt