2015:10 Kiselalgsundersökning i Blekinge Län 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:10
Diarienummer:
581-2180-2014
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport
Omslag 2015:10

Pelagia Miljökonsult AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län utfört kiselalgsanalys på prover från nio vattendrag. Proverna är insamlade av Andreas Nilsson, Länsstyrelsen i Blekine län, under september 2014. Undersökningen är en del i länsstyrelsens arbete kring effekterna av kalkning av vattendragen samt regional miljöövervakning.

Kontakt