2014:8 Bottenfauna i Blekinge län 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:8
Diarienummer:
581-1884-2013
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:8

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län har Medins Biologi AB under hösten 2013 genomfört bottenfaunaundersökningar i 13 rinnande vatten inom ramen för kalkningsuppföljning i länet. Utifrån en sammanvägning av artsammansättning och flera index har bottenfaunan expertbedömts med avseende på surhet, hydromorfologisk påverkan och näringsämnesbelastning. Bottenfaunan har också statusklassats enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter med avseende på surhet, ekologisk status och eutrofiering. Materialet har dessutom använts för att utvärdera bottenfaunans naturvärden.

Kontakt