2014:8 Bottenfauna i Blekinge län 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014:8

Diarienummer: 581-1884-2013

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:8

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län har Medins Biologi AB under hösten 2013 genomfört bottenfaunaundersökningar i 13 rinnande vatten inom ramen för kalkningsuppföljning i länet. Utifrån en sammanvägning av artsammansättning och flera index har bottenfaunan expertbedömts med avseende på surhet, hydromorfologisk påverkan och näringsämnesbelastning. Bottenfaunan har också statusklassats enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter med avseende på surhet, ekologisk status och eutrofiering. Materialet har dessutom använts för att utvärdera bottenfaunans naturvärden.

Kontakt