2014:5 Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
2014:5
Diarienummer:
420-1244-2012
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:5

Biogas Sydost fick hösten 2011 i uppdrag av länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län samt EU att ta fram en gemensam strategi och handlingsplan för biogas till fordon för hela sydostregionen. Strategin är avsedd att utgöra ett verktyg som ska hjälpa länen att nå sina klimatmål, bli fria från fossila bränslen och uppnå en fossilbränsleoberoende transportsektor per 2030. Som ett led i arbetet har Biogas Sydost föreslagit att de mål som satts för biogasen i Kalmar län revideras, vilket också har skett. Dessa har skickats på remiss tillsammans med den regionala strategin och emottagits väl av de regionala aktörerna.

Kontakt