2014:3 Inventering av fiskyngel vid Blekingekusten och nordöstra Skånes kust 2008 - 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:3
Diarienummer:
511-1988-13
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
86
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport 2014:3

Fisk har en mycket stor betydelse för det marina ekosystemet, och fortplantningen och den tidiga överlevnaden (rekryteringen) av fisk är en av de viktigaste processerna i havet ur såväl ekologisk som socioekonomisk synpunkt. I Blekinges skärgård är rekryteringen av många fiskarter hårt knuten till grunda vikar. Denna livsmiljö är samtidigt relativt känslig och utsatt för mänsklig påverkan.
Kunskap om fiskrekrytering och undervattensvegetation är viktig för planeringen av områdesskydd
och för att bedöma konsekvenserna av exploatering eller miljöstörande verksamheter.
Inventeringarna ger dessutom värdefull information för bedömningen av miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård, för uppföljningen av livsmiljöer och skyddade områden enligt habitatdirektivet samt för statusklassningen enligt vattendirektivet.

Kontakt