2014:25 Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014:25

Diarienummer: 404-2855-2014

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:25

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och uppdrag nr. 43 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2014 ska länsstyrelsen bland annat följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete. Länsstyrelsen ska i samband med detta särskilt granska kommunernas tillsyn av bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets föreskrifter.

Kontakt