2014:24 Inventering av torrlagda havsvikar i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2014:24

Diarienummer: 502-1774-2010

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 110

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:24

Grunda havsvikar har en nyckelroll i Östersjöns ekosystem. Omfattande utdikning, invallning och torrläggning av vikar har spolierat stora ekologiska värden längs Blekinges kust. Bevarande och restaurering av dessa miljöer kan bidra till att vi uppnår miljökvalitetsmålet Hav i balans, med direkt relevans för preciseringarna god miljöstatus, ekosystemtjänster, grunda kustnära miljöer, gynnsam bevarandestatus och genetisk variation samt hotade arter och återställda livsmiljöer.

Kontakt