2014:24 Inventering av torrlagda havsvikar i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2014:24
Diarienummer:
502-1774-2010
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
110
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:24

Grunda havsvikar har en nyckelroll i Östersjöns ekosystem. Omfattande utdikning, invallning och torrläggning av vikar har spolierat stora ekologiska värden längs Blekinges kust. Bevarande och restaurering av dessa miljöer kan bidra till att vi uppnår miljökvalitetsmålet Hav i balans, med direkt relevans för preciseringarna god miljöstatus, ekosystemtjänster, grunda kustnära miljöer, gynnsam bevarandestatus och genetisk variation samt hotade arter och återställda livsmiljöer.

Kontakt