2014:11 Hälsorisker i miljön - en sammanställning av hälsorisker i Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Östergötland

Om publikationen

Löpnummer:
2014:11
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
122
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:11

Den här rapporten är ett underlag som beskriver miljötillståndet i Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands och Blekinge län med utgångspunkt från de fem miljökvalitetsmål som är särskilt viktiga ur hälsosynpunkt; Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.

Kontakt