2014:11 Hälsorisker i miljön - en sammanställning av hälsorisker i Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Östergötland

Om publikationen

Löpnummer: 2014:11

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 122

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:11

Den här rapporten är ett underlag som beskriver miljötillståndet i Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands och Blekinge län med utgångspunkt från de fem miljökvalitetsmål som är särskilt viktiga ur hälsosynpunkt; Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.

Kontakt