2013:8 Groddjuren på Utklipporna - Sex arter och två hybrider

Om publikationen

Löpnummer: 2013:8

Diarienummer: 511-301-12

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2013:8

De senaste årens inventeringar har visat på att fyra av Utklippornas fem groddjursarter förekommer i begränsad omfattning medan den femte, den grönfläckig padda Bufo viridis, är helt dominerade på de tre undersökta öarna Södraskär, Norraskär och Mellanskär.

Kontakt