2012:11 Framtida högvatten - Scenarier för havsnivå och översvämningsområden i Blekinge 2100

Om publikationen

Löpnummer: 2012:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2012-11

Klimatet håller på att förändras och dess effekter kommer att påverka hela samhället. För att samhället ska stå robust inför framtiden behöver framtida klimatförändringar vägas in i den fysiska planeringen. Länsstyrelsen har ansvar för att förse kommunerna med planeringsunderlag. Kommunerna har en viktig roll i att ta beslut om acceptabla risknivåer. Kommunerna behöver också ta ställning till hur utsatta områden ska hanteras i den långsiktiga planeringen samt vilka insatser och åtgärder som bör genomföras för att minska riskerna.

Kontakt