2012:1 Klimatanalys för Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2012:1

Diarienummer: 420-2516-11

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 88

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2012:1

På uppdrag av Länsstyrelsen har SMHI analyserat Blekinges framtidsklimat för perioden fram till år 2100. Syftet var att klargöra konsekvenserna av ett förändrat klimat, speciellt med avseende på temperatur, nederbörd och vattenföringsdynamik. Analysen utgår från ett underlag baserat på de senast tillgängliga klimatscenarierna. För att få en bild av osäkerheterna i beräkningarna har ett flertal olika klimatscenarier utnyttjats.

Kontakt