2011:5 Klimatförändringar i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2011:5
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2011:5

Länsstyrelsen fick 2009 i uppdrag av regeringen att på regional nivå samordna arbetet med samhällets anpassning till ett förändrat klimat. I uppdraget ingår bl.a. att stärka
kunskaperna om klimatförändringar och dess effekter såväl internt som gentemot länets aktörer, att integrera arbetet i befintliga processer och nätverk såsom i planeringsunderlag och risk- och sårbarhetsanalyser, och att genomföra kontinuerlig omvärldsbevakning
och förmedla relevanta underlag, rekommendationer och riktlinjer på ett konkret och målgruppsanpassat sätt på regional nivå. Målsättningen är att bidra till att mildra och
förebygga de negativa effekterna av den pågående klimatförändringen.

Kontakt