2010:4 Inventering av åkerogräs i Blekinge 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2010:4

Diarienummer: 511-1080-09

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2010:4

Naturvårdsverket fastställde 2006-12-21 ett
åtgärdsprogram för hotade åkerogräs (Kloth
2007). Där rekommenderas att de rödlistade
arterna inventeras i varje län, att deras status
bedöms och att förslag ges till åkrar där arterna
aktivt kan vidmakthållas (s.k. allmogeåkrar).

Kontakt