2010:4 Inventering av åkerogräs i Blekinge 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2010:4
Diarienummer:
511-1080-09
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2010:4

Naturvårdsverket fastställde 2006-12-21 ett
åtgärdsprogram för hotade åkerogräs (Kloth
2007). Där rekommenderas att de rödlistade
arterna inventeras i varje län, att deras status
bedöms och att förslag ges till åkrar där arterna
aktivt kan vidmakthållas (s.k. allmogeåkrar).

Kontakt