2009:8 Gaddsteklar från Blekinge 1984-2007– Sammanställning av gjorda fynd

Om publikationen

Löpnummer: 2009:8

Diarienummer: 511-1033-07

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2009:8

Gaddsteklar tillhör en av de mest hotade organismgrupperna i Sverige. Mer än en fjärdedel av våra gaddstekelarter är rödlistade. Orsaken är främst förändrade brukningsformer i odlingslandskapet som har resulterat i en kraftig minskning av viktiga strukturer för gaddsteklar såsom blomrikedom och blottat jordtäcke. Sandiga marker med glesa och mosaikartade vegetationstäcken får en för tät grässvål och förbuskas i en allt snabbare takt.

Kontakt