2009:7 Fladdermöss lämplighet som indikatorer för olika miljömål.

Om publikationen

Löpnummer: 2009:7

Diarienummer: 502-5036-06

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2009:7

Syftet med uppdraget var att undersöka om fladdermöss kan fungera som indikatorer för miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv. Tillgängliga data bestod av närvaro/frånvaro av 12 fladdermusarter på 321 lokaler från Blekinge, Hallands och Jönköpings län, samt andel av 65 olika landskapselement i en cirkel med 2 km radie kring varje inventeringspunkt.

Kontakt