2009:4 Bottenfauna i Blekinge län 2008– Undersökningar av 20 lokaler i vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2009:4
Diarienummer:
581-6763-08
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
63
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2009:4

Årets undersökning har omfattat totalt 20 lokaler i rinnande vatten. Proverna har tagits i hela
länet, från Lillån i Lyckebyån i öster till Holjeån i Skräbeån i väster. Bedömning har gjorts av
försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde.

Kontakt