2009:4 Bottenfauna i Blekinge län 2008– Undersökningar av 20 lokaler i vattendrag

Om publikationen

Löpnummer: 2009:4

Diarienummer: 581-6763-08

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 63

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2009:4

Årets undersökning har omfattat totalt 20 lokaler i rinnande vatten. Proverna har tagits i hela
länet, från Lillån i Lyckebyån i öster till Holjeån i Skräbeån i väster. Bedömning har gjorts av
försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde.

Kontakt