2009:21 Framtagande av inventeringsmetodik för ekoxe 2007-2009

Om publikationen

Löpnummer: 2009:21

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 107

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2009:21

Ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Blekinge och Östergötlands län med syfte att ta fram en bra inventeringsmetod för ekoxe påbörjades 2007. Ekoxen har gått starkt tillbaka i norra Europa under de senaste årtiondena. Den är fridlyst i hela landet och förutom i Blekinge, vissa delar av Kalmar- och Östergötlands län är ekoxen en sällsynt art. Ekoxen är upptagen på rödlistan som missgynnad (NT) och ingår i Natura 2000 som annex-II art vilket innebär att arten ska inventeras inom nätverket men i dagsläget finns ingen bra inventeringsmetodik.

Kontakt