2009:2 Inventering av flodnejönöga 2007-2008– Arbetsrapport

Om publikationen

Löpnummer:
2009:2
Diarienummer:
511-2872-08
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2009:2

För att öka kunskapen om den hotade fiskarten flodnejonöga, Lampetra fluviatilis, genomfördes under 2007 och 2008 inventeringar i sju vattendrag i länet. Flodnejonöga är på tillbakagång och är därför rödlistad som missgynnad (NT) på den nationella rödlistan. Arten vandrar upp från havet till rinnande vatten någon gång från augusti till oktober för att leka, eventuellt sker en viss uppvandring även på våren. Leken sker på grusbotten som liknar lekbotten för öring. Larverna lever ungefär fem år nere i dyn i
lugnt flytande vatten innan de vandrar ut i havet där de förmodas leva i två till tre år.

Kontakt