2009:18 Risk- och Sårbarhetsanalys för år 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2009:18

Diarienummer: 100-9080-2008

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport  2009:18

Länsstyrelsen Blekinge län har analyserat om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet. I den här rapporten redovisas
de av Länsstyrelsen värderade och sammanställda resultat.

Kontakt