2009:10 Dyngbaggar i Blekinge– inventering av dyngbaggefaunan i Blekinge 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2009:10

Diarienummer: 511-1080-09

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2009:10

Dyngbaggefaunan har vid tre olika tillfällen under sommaren 2007 inventerats på 37 lokaler i Blekinge
län. Gemensamt för lokalerna är att de är öppna betesmarker på torra, lätta jordar. De har en välbetad
grässvål, brutet vegetationstäcke och i varierande grad blottad sand eller sandig morän. I rapporten redovisas
resultatet av inventeringen. Även dyngbaggarnas säsongsvariation och spillningspreferens, skillnader
mellan lokaler, rödlistade arter, insamlingsmetod och förslag till åtgärder lyfts fram och diskuteras.

Kontakt