2008:7 Grynig Påskrislav stereocalon incrustatum i Sverige

Om publikationen

Löpnummer: 2008:7

Diarienummer: 511-1033-07

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:7

Grynig påskrislav Stereocaulon incrustatum är i Sverige rödlistad som Akut hotad och arten var inför denna inventering känd bara från en aktuell lokal i landet, i Blekinge. Där hittades arten första gången 1938 och växer numera i ett naturreservat med speciellt utformade skötselföreskrifter. Ytterligare åtta lokaler är kända från spridda landskap; Västergötland, Bohuslän, Öland, Dalarna och Jämtland. Under 2005 togs ett åtgärdsprogram fram för att säkerställa artens fortlevenad i landet och föreslå åtgärder som kan gynna artens bevarande och fortsatta utveckling. Som ett led
i detta arbete har därför de mest akuta åtgärderna utförts under 2007 och resultaten presenteras i denna rapport.

Kontakt