2008:29 Risk- och Sårbarhetsanalys för år 2008 Enligt 9§ förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

Om publikationen

Löpnummer:
2008:29
Diarienummer:
100-9080-2008
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2008:29

Länsstyrelsen Blekinge län har analyserat om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen
allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet. I den här rapporten redovisas de av Länsstyrelsen värderade och sammanställda resultat, vilka myndigheten ackumulerat under det gångna året.

Kontakt