2008:29 Risk- och Sårbarhetsanalys för år 2008 Enligt 9§ förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

Om publikationen

Löpnummer: 2008:29

Diarienummer: 100-9080-2008

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:29

Länsstyrelsen Blekinge län har analyserat om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen
allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet. I den här rapporten redovisas de av Länsstyrelsen värderade och sammanställda resultat, vilka myndigheten ackumulerat under det gångna året.

Kontakt