2008:28 Samverkan kring mäns våld mot kvinnor–kartläggning i Blekinge län 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2008:28
Diarienummer:
801-3381-2008
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2008:28

Länsstyrelserna har av regeringen fått i uppdrag att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt stödja samordningen i länet av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld. Vidare bör samordningsuppgiften utformas utifrån länets förutsättningar, i samråd med kommuner och
andra aktörer. Syftet är att stödja den samordning som pågår eller få till stånd samordning där sådan inte finns eller fungerar tillfredsställande.

Kontakt