2008:28 Samverkan kring mäns våld mot kvinnor–kartläggning i Blekinge län 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2008:28

Diarienummer: 801-3381-2008

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:28

Länsstyrelserna har av regeringen fått i uppdrag att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt stödja samordningen i länet av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld. Vidare bör samordningsuppgiften utformas utifrån länets förutsättningar, i samråd med kommuner och
andra aktörer. Syftet är att stödja den samordning som pågår eller få till stånd samordning där sådan inte finns eller fungerar tillfredsställande.

Kontakt