2008:23 Tillsyn av beviljade serveringstillstånd i Blekinges kommuner. Granskning 2007/2008 av 41 tillståndsärenden i Blekinge läns fem kommuner

Om publikationen

Löpnummer: 2008:23

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:23

Länsstyrelsens roll och arbetsuppgifter på det alkoholpolitiska området regleras i Alkohollagen (AL). Enligt AL utövar Statens Folkhälsoinstitut den centrala tillsynen över lagens efterlevnad. På länsnivå har Länsstyrelsen motsvarande uppgifter inom alkoholområdet. Detta innebär bl a att Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över kommunernas arbete
med tillståndsgivning och tillsyn. Länsstyrelsen har dessutom till uppgift att bistå kommunerna med råd och stöd vid tillämpningen av AL.

Kontakt