2008:11 Risk- och sårbarhetsanalys för år 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2008:11

Diarienummer: 100-1594-2008

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 76

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:11

Länsstyrelsen Blekinge län har analyserat om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet. I den här rapporten redovisas de av Länsstyrelsen värderade
och sammanställda resultat, vilka myndigheten ackumulerat under det gångna året.

Kontakt