2008:10 Sjöhjortronets lämplighet som indikator för miljömålen Bara naturlig försurning,Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv

Om publikationen

Löpnummer: 2008:10

Diarienummer: 502-5625-05

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Omslag 2008:10

Detta är en första delrapport från undersökningen av lämpliga indikatorarter för stabila vattenmiljöer och artrikedom. Den rödlistade makroskopiska cyanobakterien sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii) har föreslagits som en lämplig indikator.

Kontakt