2007:4 Bottenfauna i Blekinge län 2006 Uppföljning av försurnings- och kalkningseffekter i tio vattendrag

Om publikationen

Löpnummer: 2007:4

Diarienummer: 581-4749-06

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2007:4

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län har Calluna AB under november 2006 utfört bottenfaunaundersökningar i tio kalkningspåverkade vattendrag. Syftet var att följa upp den biologiska effekten av kalkning i länets vattendrag. Vi har bedömt
bottenfaunan med avseende på försurningspåverkan, men också med avseende på belastning av organiska ämnen/näringsämnen och diversitet/naturvärde

Kontakt