2007:2 Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd – en uppföljning 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:2
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2007:2

I Regleringsbrevet för 2006 anges att länsstyrelsen skall tillse att socialtjänstens arbete bedrivs målinriktat, lagenligt samt med god kvalitet och framförhållning i arbetet. I sin återrapportering till Regeringen skall länsstyrelsen redovisa hur barnperspektivet, särskilt synpunkter från pojkar och flickor har beaktats i ärenden inom socialtjänsten samt i vilken utsträckning kommuner gör barnkonsekvensanalyser.

Kontakt