2006:8 Ej verkställda beslut och domar avseende insatser till äldre och funktionshindrade i Blekinge län 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2006:8

Diarienummer: 701-348-06

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:8

Länsstyrelsen i Blekinge följer utvecklingen i länet inom omsorger om äldre och personer med funktionshinder avseende antalet ej verkställda beslut och domar samt
avslagsbeslut som fattas trots att behov bedömts föreligga enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL, och 9 § lagen om särskilt stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.

Kontakt