2006:22 Uppföljning av statsbidrag beviljades 2001-2005

Om publikationen

Löpnummer: 2006:22

Diarienummer: 704-6815-06

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Omslag 2006:22

Denna rapport är en uppföljning av de projekt som beviljats medel mellan åren 2001-2005. Totalt skickades 49 enkäter ut och 43 av de som återsänts ingår i uppföljningen. Dessa projekt har erhållit statsbidrag från fyra olika områden; nämligen: behandlingsinsatser,
förebyggande insatser/alkohol, narkotika, folkhälsofrämjande, hedersrelaterat hot och våld
samt tidiga insatser.

Kontakt