2006:2 Gaddsteklar från Listerlandet Inventering av några torrängsartade lokaler 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2006:1
Diarienummer:
511-446-05
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:2

Gaddstekelfaunan har under sommaren 2005 undersökts på fem lokaler av torrängstyp på Listerlandet i sydvästligaste Blekinge. Två av lokalerna är mycket små, belägna på mer eller mindre plan mark nära stranden. De består till stor del av vegetationsfri sand. Övriga tre lokaler ligger på urbergskullarna Hjärthallaberget, Stiby backe och Listerhuvud, som
till stora delar är klädda med sandiga avlagringar. Här fi nns de mer eller mindre vidsträckta och öppna betesmarker som inventerats.

Kontakt